รายงานสถิตินักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ออนไลน์ [Real time:1 ต.ค. 2565]

จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียน
ปกติ:รายชื่อ

ปกติ:รายชื่อ
รวม
ปกติ:รายชื่อ
ปวช.1 0:ชธ.110:00:00:0
0:ชธ.120:00:00:0
รวม ปวช.1 ประเภทวิชา 0:00:00:0
ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.110:00:00:0
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.120:00:00:0
เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ชย.130:00:00:0
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.140:00:00:0
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.150:00:00:0
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.160:00:00:0
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก110:00:00:0
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.120:00:00:0
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.130:00:00:0
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะสอช.110:00:00:0
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.110:00:00:0
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.110:00:00:0
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.120:00:00:0
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.130:00:00:0
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.140:00:00:0
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.110:00:00:0
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.120:00:00:0
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.110:00:00:0
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 0:00:00:0
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.110:00:00:0
การบัญชี:การบัญชีพบ.120:00:00:0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.110:00:00:0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.120:00:00:0
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 0:00:00:0
รวม  ปวช.10:00:00:0
ปวช.2 0:ชธ.210:00:00:0
0:ชธ.220:00:00:0
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 0:00:00:0
ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.210:00:00:0
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.220:00:00:0
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.230:00:00:0
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.240:00:00:0
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.250:00:00:0
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.260:00:00:0
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.210:00:00:0
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.220:00:00:0
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.230:00:00:0
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.240:00:00:0
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.210:00:00:0
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.210:00:00:0
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.220:00:00:0
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.230:00:00:0
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.240:00:00:0
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังสอฟ.220:00:00:0
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.210:00:00:0
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.220:00:00:0
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.210:00:00:0
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 0:00:00:0
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.210:00:00:0
การบัญชี:การบัญชีพบ.220:00:00:0
การบัญชี:การบัญชีสบบ.220:00:00:0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.210:00:00:0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.220:00:00:0
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 0:00:00:0
รวม  ปวช.20:00:00:0
ปวช.3 0:ชธ.310:00:00:0
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 0:00:00:0
ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.310:00:00:0
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.320:00:00:0
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.330:00:00:0
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.340:00:00:0
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.350:00:00:0
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.360:00:00:0
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.310:00:00:0
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.320:00:00:0
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.330:00:00:0
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.340:00:00:0
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.310:00:00:0
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.(ทวิ)320:00:00:0
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.310:00:00:0
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.320:00:00:0
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.330:00:00:0
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชย.24.340:00:00:0
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.310:00:00:0
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.320:00:00:0
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.310:00:00:0
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 0:00:00:0
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.310:00:00:0
การบัญชี:การบัญชีพบ.320:00:00:0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจพค.310:00:00:0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.320:00:00:0
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 0:00:00:0
รวม  ปวช.30:00:00:0
รวม ปวช. ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล0:00:00:0
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์0:00:00:0
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ0:00:00:0
0:0:00:00:0
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง0:00:00:0
ช่างยนต์:ยานยนต์0:00:00:0
เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์0:00:00:0
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์0:00:00:0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ0:00:00:0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจ0:00:00:0
การบัญชี:การบัญชี0:00:00:0
 
ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 0:0 0:0 0:0
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 0:0 0:0 0:0
รวม ปวช. ทั้งสิ้น 0:0 0:0 0:0